Warunki użytkowania

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) przed skorzystaniem z którejkolwiek z witryn Adaware („Adaware”) dostarczanych przez Adaware i partnerów współpracujących (łącznie "Witryna Adaware"). Uzyskując dostęp do Witryny Adaware i korzystając z niej, Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, nie powinien korzystać z Witryny Adaware ani żadnych usług, informacji lub treści udostępnianych w Witrynie Adaware.

Witryna Adaware. Witryna Adaware zawiera, między innymi:

 1. sklep internetowy Adaware, forum pomocy technicznej Adaware, centrum beta Adaware, "MyAdaware" oraz inne usługi Adaware dostępne za pośrednictwem Witryny Adaware (zwane łącznie "Usługami Witryny Adaware");
 2. produkty oprogramowania Adaware, które są dostępne do pobrania i/lub kupna, w tym między innymi oprogramowanie komercyjne, oprogramowanie bezpłatne i wersje próbne oraz przedpremierowa wersja beta wyżej wymienionych produktów oprogramowania (łącznie „Produkty oprogramowania Adaware”);
 3. informacje, w tym między innymi informacje techniczne, umowne, produktowe, programowe, cenowe, marketingowe i inne cenne informacje (łącznie „Informacje”); i
 4. treści, w tym między innymi dane, tekst, oprogramowanie, muzyka, dźwięki, fotografie, grafiki, filmy, wiadomości i inne materiały (łącznie „Treści”).

Warunki korzystania z produktów oprogramowania Adaware. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do produktów oprogramowania Adaware. Prawo do korzystania z Produktów Oprogramowania Adaware jest przyznawane zgodnie z odpowiednią umową licencyjną użytkownika końcowego dla różnych Produktów Oprogramowania Adaware.

Regulamin Witryny Adaware, Usług witryny Adaware, Informacje i Treści. Witryna Adaware, Usługi witryny Adaware, Informacje i Treści podlegają niniejszemu Regulaminowi i wszelkim szczególnym warunkom oraz warunkom użytkowania, które mogą mieć zastosowanie do niektórych Usług Witryny Adaware, Informacji i/lub Treści („Warunki Szczególne”). W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między jakimikolwiek postanowieniami Warunków Szczególnych i jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Warunki Szczególne mają pierwszeństwo przed Regulaminem.

Warunków korzystania z programu poleceń Adaware. Użytkownik może polecić nieograniczoną liczbę znajomych, ale może ubiegać się tylko o przyznanie rocznej licencji Adaware Pro. Gdy 5 z poleconych znajomych pomyślnie zainstaluje darmową wersję Adaware, roczny klucz licencyjny Adaware Pro zostanie wysłany do Użytkownika mailowo. Program polecający nie może być wykorzystany do odnowienia licencji ani wymieniony na środki pieniężne.

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków użytkowania i/lub wszelkich Warunków Szczególnych, Użytkownik ma prawo do:

 1. używać i przeglądać Witrynę Adaware i Usługi Witryny Adaware, Informacje i Treści wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego; i
 2. powielać jakichkolwiek Informacji i Treści udostępnionych do pobrania w Witrynie Adaware i/lub za pośrednictwem Usług Witryny Adaware do użytku osobistego, niekomercyjnego, jednak pod warunkiem, że nie będzie się: (a) modyfikować takich Informacji i/lub Treści; ani (b) usuwać lub modyfikować jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych.

Ograniczone prawa przyznane powyżej są jedynymi prawami przyznanymi użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy w odniesieniu do Witryny Adaware, Usług Witryny Adaware, Informacji i Treści i o ile nie jest to wyraźnie dozwolone na mocy niniejszej Umowy lub w jakimkolwiek szczególnym Regulaminie, nie wolno modyfikować, dostosowywać, tworzyć prac pochodnych, rozpowszechniać, licencjonować, sprzedawać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, publikować lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek Informacji i/lub Treści dostępnych w Witrynie Adaware i/lub za pośrednictwem jakiejkolwiek Usługi Adaware.

Bezprawne i zabronione użycie. Użytkownik nie może korzystać z Witryny Adaware, Usług Witryny Adaware, Informacji ani Treści w żadnym celu zabronionym przez prawo i/lub niniejszy Regulamin. Nie ograniczając ogólności powyższych stwierdzeń, nie wolno:

 1. Przesyłać, publikować lub w inny sposób udostępniać jakiekolwiek niechciane lub nieautoryzowane materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe, „wiadomości-śmieci”, „spam”, „łańcuszki mailowe” lub jakiejkolwiek niechciane lub nieautoryzowane wiadomości w innej formie;
 2. Przesyłać, publikować lub w inny sposób udostępniać jakiekolwiek treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, obraźliwe, napastliwe, zniesławiające, obsceniczne, naruszające prywatność innych osób, nienawistne lub rasistowskie, nacjonalistyczne lub niewłaściwe w inny sposób;
 3. Przesyłać, publikować lub w inny sposób udostępniać jakiekolwiek treści lub informacje, w tym między innymi obrazy, fotografie, teksty, grafiki, specyfikacje, oprogramowanie lub inne materiały, które naruszają znaki towarowe, prawa autorskie, patenty, prawa projektowe, tajemnice handlowe osób trzecich lub jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej bądź prawa własności jakiegokolwiek rodzaju;
 4. Przesyłać, publikować lub w inny sposób udostępniać jakiekolwiek informacje lub treści, których nie masz prawa przesyłać, publikować lub w inny sposób udostępniać (w tym między innymi informacje lub treści uzyskane w trakcie okresu zatrudnienia lub w ramach obowiązku zachowania poufności);
 5. Przesyłać, publikować lub w inny sposób udostępniać jakiekolwiek informacje lub treści, które zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki lub inne złośliwe oprogramowanie zaprojektowane w celu przerywania, niszczenia, zakłócania lub ograniczania funkcjonalności dowolnego oprogramowania lub sprzętu;
 6. Korzystać z Witryny Adaware lub którejkolwiek z Usług Witryny Adaware w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić jakiekolwiek serwery, sieci lub połączenia Adaware; lub
 7. Próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do jakichkolwiek usług Witryny Adaware, kont użytkowników, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do jakiegokolwiek serwera Adaware poprzez hakowanie, wydobywanie haseł lub w jakikolwiek inny sposób; lub
 8. Korzystać w inny sposób z Witryny Adaware, Usług Witryny Adaware, Informacji i/lub Treści z naruszeniem obowiązujących przepisów i regulacji.

Bezpieczeństwo i prywatność

Dane osobowe. Wszelkie wykorzystywanie danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny Adaware i/lub Usług Witryny Adaware bądź w inny sposób w związku z nimi podlega Polityce prywatności Adaware.

Konta użytkowników, hasła i zabezpieczenia. Aby móc korzystać z niektórych usług Witryny Adaware, konieczne może być zarejestrowanie konta użytkownika i dostarczenie Adaware wymaganych informacji w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie dokładności informacji o koncie użytkownika i zapewnienie poufności swojego hasła. Użytkownikowi nie wolno podawać fałszywych danych osobowych ani tworzyć konta dla kogokolwiek innego, a także potwierdza i wyraża on zgodę na ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie działania, które mają miejsce na jego koncie użytkownika. Wszelkie nieautoryzowane użycie konta użytkownika należy niezwłocznie zgłaszać Adaware pod adresem: [email protected].

Materiały przesłane przez Użytkownika

Materiały przesłane przez Użytkownika. Użytkownicy Witryny Adaware i/lub Usług Witryny Adaware mogą publikować, przesyłać lub w inny sposób udostępniać informacje, treści i opinie, w tym między innymi opinie, wpisy na blogach, opisy, tłumaczenia, linki, teksty, grafiki, projekty, oprogramowanie, kod, dane, wideo i audio („Materiały przesłane przez Użytkownika”).

Licencja. Adaware nie rości sobie prawa własności do żadnych Materiałów przesłanych przez Użytkownika, które publikuje lub przesyła w Witrynie Adaware i/lub za pośrednictwem Usług Witryny Adaware bądź w inny sposób przesyła lub udostępnia Adaware. Jednakże, publikując, przesyłając lub w inny sposób udostępniając jakiekolwiek Materiały przesłane przez Użytkownika, udziela on Adaware, jej partnerom i wszystkim użytkownikom Witryn Adaware niewyłącznego, ogólnoświatowego, wieczystego, nieodwołalnego i bezpłatnego prawa do użytkowania, powielania, modyfikowania, adaptacji, tworzenia prac pochodnych, transmisji, wyświetlania, wykonywania, tłumaczenia, rozpowszechniania, odsprzedawania, publikowania i integrowania z innymi dziełami, takimi jak Materiały przesłane przez Użytkownika, lub jakąkolwiek ich częścią, w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek formacie lub na jakimkolwiek nośniku teraz lub w przyszłości, do jakichkolwiek celów.

Brak promocji. Adaware nie ma obowiązku publikować, przesyłać ani w inny sposób udostępniać żadnych Materiałów przesłanych Użytkownika i Adaware w żaden sposób nie promuje jakichkolwiek Materiałów przesłanych przez Użytkownika. Adaware nie zezwala na jakiekolwiek działania naruszające prawo lub inne bezprawne działania w Witrynie Adaware i zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich Materiałów przesłanych przez Użytkownika lub ich części, jeśli Adaware wedle własnego uznania uzna, że takie Materiały przesłane przez Użytkownika mogą: (I) naruszać prawa autorskie, patenty, prawa projektowe, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej bądź jakiekolwiek prawa własności osób trzecich; oraz (II) zostać uznane za niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, obelżywe, napastliwe, zniesławiające, obsceniczne, nienawistne, rasistowskie lub nacjonalistyczne, bądź w inny sposób niezgodne z etyką biznesową Adaware. Adaware wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z Materiałami przesłanymi przez Użytkownika oraz wszelkimi ich częściami i w żadnym wypadku Adaware nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z jakichkolwiek Materiałów przesłanych przez Użytkownika lub poleganiem na nich.

Gwarancje i odszkodowanie. Publikując, przesyłając lub udostępniając jakiekolwiek Materiały przesłane przez Użytkownika, gwarantuje i oświadcza on, że: (I) posiada wystarczające prawa do wszelkich opublikowanych lub w inny sposób udostępnionych Materiałów przesłanych przez Użytkownika, w celu przyznania mu praw przewidzianych w niniejszym Regulaminie; (II) zgodnie z najlepszą wiedzą Użytkownika, Materiały przesłane przez Użytkownika nie naruszają żadnych praw ani przepisów; oraz (III) zgodnie z jego najlepszą wiedzą, Materiały przesłane przez Użytkownika nie naruszają praw autorskich, patentów, znaków towarowych, praw projektowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek praw własności osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na zwolnienie Adaware z odpowiedzialności z tytułu wszelkich zobowiązań, szkód, kosztów i wydatków poniesionych przez Adaware z powodu wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia przez Użytkownika powyższych gwarancji.

Treści, promocje i witryny osób trzecich

Treści i usługi stron trzecich w Witrynie Adaware. Witryna Adaware i/lub Usługi witryny Adaware mogą zawierać treści, informacje, opinie i usługi użytkowników lub osób trzecich, w tym między innymi Materiały przesłane przez Użytkownika. Takie treści, informacje i opinie osób trzecich oraz usługi osób trzecich nie są w żaden sposób popierane przez Adaware i dostarczane są wyłącznie dla wygody użytkowników Adaware. W żadnym wypadku Adaware nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania lub opierania się na jakichkolwiek treściach, informacjach i opiniach stron trzecich, które są publikowane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane w Witrynie Adaware i/lub za pośrednictwem Usług Witryny Adaware, ani za korzystanie z jakichkolwiek usług stron trzecich udostępnianych za pośrednictwem Witryny Adaware i/lub Usług Witryny Adaware.

Promocje partnerskie. Adaware zamieszcza w Witrynie Adaware reklamy i promocje pochodzące od osób trzecich. Interesy biznesowe Użytkownika z takimi osobami trzecimi, w tym między innymi płatności i dostawy produktów oraz usług, odbywają się wyłącznie między Użytkownikiem a taką osobą trzecią. W żadnym wypadku Adaware nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w związku z jego kontaktami biznesowymi z jakimikolwiek osobami trzecimi.

Linki do witryn osób trzecich.Witryna Adaware zawiera linki do witryn internetowych osób trzecich. Witryny osób trzecich, do których prowadzą linki z Witryny Adaware, nie znajdują się pod kontrolą Adaware, a Adaware nie ponosi odpowiedzialności za i nie promuje w żaden sposób jakichkolwiek informacji, reklam, treści, produktów lub usług tych witryn internetowych osób trzecich. W żadnym wypadku Adaware nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania z lub polegania na jakichkolwiek informacjach, reklamach, treściach, produktach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn osób trzecich.

Wyłączenie odpowiedzialności, ograniczenie odpowiedzialności i powiadomienia

Wyłączenie odpowiedzialności. w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, witryna Adaware, usługi witryny Adaware oraz wszelkie informacje i treści są dostarczane na zasadzie "jeśli jest" i "jeśli są dostępne", a Adaware wyłącza wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym wszelkie gwarancje dokładności, nienaruszalności, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Bez ograniczania ogólności powyższego Adaware nie oświadcza ani nie gwarantuje, że: (I) witryna Adaware, usługi witryny Adaware, informacje lub treści będą wolne od błędów lub zapewniane bez przerw lub że wady zostaną naprawione; (II) wszelkie informacje i/lub treści, które Użytkownik pobiera z witryny Adaware lub otrzymuje za pośrednictwem usług witryny Adaware, są dokładne lub kompletne; lub (III) witryny Adaware, usługi witryny Adaware, treści i informacje są wolne od wirusów i innego złośliwego kodu.

użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, aby witryna Adaware, usługi witryny Adaware oraz wszelkie informacje i/lub treści, które pobiera lub w inny sposób uzyskuje za pośrednictwem witryny Adaware i/lub usług witryny Adaware, były używane wedle własnego uznania i na jego własne ryzyko i będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia komputera lub innych urządzeń bądź utratę danych wynikające z korzystania z witryny Adaware, usług witryny Adaware, informacji i treści.

jeśli Użytkownik będzie niezadowolony z witryn Adaware, usług witryny Adaware, informacji i/lub treści, jedynym środkiem zaradczym będzie zaprzestanie korzystania z witryn Adaware, usług witryny Adaware, informacji i/lub treści.

Ograniczenie odpowiedzialności.W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Adaware nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej strony trzeciej za przypadkowe, pośrednie, specjalne, uboczne lub wtórne szkody ani za utratę możliwości użytkowania, utratę lub uszkodzenie danych, utratę produkcji, utracone zyski, oszczędności lub przychody jakiegokolwiek rodzaju (bezpośrednie, pośrednie lub wtórne) ani za uszkodzenie mienia, bez względu na teorię odpowiedzialności, nawet jeśli Adaware zostanie poinformowana o możliwości takiego odszkodowania. Jeśli Użytkownik podlega jurysdykcji, w której powyższe ograniczenie odpowiedzialności lub jakakolwiek jego część jest nieważna, wyraża zgodę na bycie nim związanym w maksymalnym zakresie dozwolonym przez takie prawo lub rozporządzenie.

Zmiany i aktualizacje. Adaware zastrzega sobie prawo do, w dowolnym czasie i wedle własnego uznania, modyfikowania niniejszego Regulaminu, zaprzestania świadczenia wszelkich usług witryny Adaware i/lub usunięcia wszelkich informacji bądź treści. Obowiązkiem Użytkownika jest okresowe sprawdzanie niniejszego Regulaminu pod kątem modyfikacji, a dalsze korzystanie z Witryny Adaware, Usług Witryny Adaware, Informacji i/lub Treści po takich modyfikacjach Warunków Użytkowania będzie oznaczać, że zaakceptował on modyfikacje Regulaminu.

Naruszenie Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, aby Adaware mogło, wedle własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, zablokować jego dostęp do Witryny Adaware i/lub konta użytkownika Usługi Adaware jeśli Adaware stwierdzi z zachowaniem rozsądku, że Użytkownik narusza niniejszy Regulamin i/lub jakiekolwiek Warunki Szczególne.

Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik zwalnia z odpowiedzialności firmę Adaware i jej spółki zależne, podmioty stowarzyszone, udziałowców, członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców i partnerów współpracujących, za wszelkie straty, zobowiązania, koszty i wydatki (w tym uzasadnione honoraria i wydatki na adwokatów) związane z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich wynikającymi z lub w związku z korzystaniem z Witryny Adaware, Usług Witryny Adaware, Informacji i/lub Treści i/lub dowolnych Materiałów przesłanych przez Użytkownika.

Własność

Prawa własności intelektualnej. Adaware, jej licencjodawcy i partnerzy współpracujący są właścicielami wszystkich praw, tytułów i udziałów w Witrynie Adaware, Usługach witryny Adaware, Produktach oprogramowania Adaware, Informacjach i treściach, w tym wszelkich praw autorskich, znaków towarowych (w tym między innymi znaków słownych, znaków graficznych, logo, nazw domen i innych charakterystycznych cech marki), patentów, praw do projektów oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej i praw własności. Wszelkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do Witryny Adaware, Produktów oprogramowania Adaware, Usług Witryny Adaware, Informacji i Treści, chronione są międzynarodowymi prawami i traktatami dotyczącymi praw własności intelektualnej. Korzystanie z Witryny Adaware, Usług Witryny Adaware, Informacji i Treści musi odbywać się w ścisłej zgodności z niniejszymi Warunkami Użytkowania i/lub wszelkimi Szczególnymi Warunkami Użytkowania.

Roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich. Adaware zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej innych osób i prosi o to samo użytkowników. Jeśli Użytkownik uważa, że wykorzystanie jego pracy w Witrynie Adaware narusza jego prawa autorskie, może skontaktować się z naszym agentem ds. praw autorskich zgodnie z Powiadomieniem o Naruszeniu praw autorskich.

Miscellaneous

Rozdzielność, brak zrzeczenia się i brak beneficjentów będących osobami trzecimi. Jeśli jakiekolwiek postanowienie w niniejszym dokumencie zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał o właściwej jurysdykcji, za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków użytkowania pozostaną w pełnej mocy. Niewyegzekwowanie przez Adaware niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako zrzeczenie się praw przez Adaware. Niniejszy Regulamin nie może być interpretowany jako przyznający jakiekolwiek prawa lub środki naprawcze osobom trzecim.

Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu maltańskiemu, z wyłączeniem jego norm kolizyjnych, a wszelkie spory wynikające z tych Warunków użytkowania podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów maltańskich.

Dane kontaktowe.Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, Witryny Adaware, Usług witryny Adaware, Produktów oprogramowania Adaware lub jakichkolwiek informacji lub treści, nie wahaj się skontaktować z nami.

Ostatnia aktualizacja: Sierpień 2018.